.

Sunday, March 11, 2007

இன்சாட் 4பி விண்ணில் பாய்கிறது

தொலைத்தொடர்பு சேவைக்கான இன்சாட் 4பி இன்று விண்ணில் ஏவப்படவிருக்கிறது.

INSAT-4B to be launched on March 10

1 comment:

தமிழ்பித்தன் said...

ஆமாம் ஒவ்வொரு செய்மதியும் ஒவ்வொரு படிக்கல்லே

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...