.

Saturday, May 19, 2007

ச:தவறுள்ள அகராதியை விற்பனையிலிருந்து விலக்கியது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனி.பிரஸ்

ஆக்ஸ்போர்ட் யுனிவரசிடி பிரஸ் வெளியிட்ட அருஞ்சொற் பொருளாகராதியில் பெங்களூரு பற்றி தவறான தகவல்கள் தந்திருப்பதாக எழுந்த எதிர்ப்புகளிடையே அந்நிறுவனம்் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டு குறிப்ப்பிட்ட அகராதி தொகுதியை விற்பனையிலிருந்து விலக்கி வைப்பதாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது..

இதுபற்றி மேலுமறிய..Zee News - Oxford University Press suspends sale of its dictionary

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...