.

Thursday, June 14, 2007

ச: இந்தியாவில் 2009இல் F1 கார் பந்தயம்

இந்திய ஒலிம்பிக் கழக அறிக்கையின்படி இந்தியாவின் முதல் F1 கார் பந்தயம் தில்லியில் 2009இல் நடக்கும். இதற்கான உடன்பாடு ஒன்று ஐஒஏ F1 நிறுவன தலைமை ஆணையர்( CEO) பெர்னி எக்கல்ஸ்டோனுடன் ஒப்பம் இட்டுள்ளதாக இந்திய ஒலிம்பிக் கழகத் தலைவர் சுரேஷ் கல்மாடி கூறினார்.
DNA - Sport - India to host F1 Grand Prix in 2009 - Daily News & Analysis

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...