.

Friday, March 2, 2007

எதியோப்பாவில் சுற்றுலா பயணிகள் கடத்தல்

இன்று எதியோப்பாவில் சுற்றுலா வந்த 14 ஐரோப்பிய பயணிகள் கடத்தப் பட்டிருப்பதாக இந்த செய்தி கூறுகிறது.

No comments:

-o❢o-

b r e a k i n g   n e w s...